Skip navigation

Kosten en klachten

Algemeen

 1. Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan en is de gemeente waarin u woonachtig bent verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. Dit betekent dat niet de zorgverzekeraar maar uw gemeente de zorg aan uw kind / jeugdige tot 18 jaar organiseert en financiert. Daarom worden vanaf januari 2015 de gegevens, die nu bij een declaratie aan de zorgverzekeraar worden verstrekt, aan uw gemeente doorgegeven.
 2. De praktijk heeft voor 2024 met de gemeenten Barneveld, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Putten, Zeewolde zorgcontracten afgesloten.

Kosten

 1. Voor kinderen en Jeugdigen worden de zorgkosten door de gemeente betaald.
 2. Voor iedereen jonger dan 18 jaar geldt ook het wettelijk verplichte eigen risico niet.
 3. Bepaalde hulpvragen zoals niet geïndiceerd intelligentieonderzoek komen niet voor vergoeding in aanmerking. Wilt u deze zgn. onverzekerde zorg toch door onze praktijk laten verrichten, dan moet u de kosten zelf betalen. De kosten bedragen € 100 per uur.
 4. Bij verslaglegging wordt (ook) € 100 per uur berekend. Voor een kopie van een (eenmalig) verstrekt onderzoeksverslag wordt  € 25 in rekening gebracht.
 5. Een gemist of te laat afgezegde afspraak, d.w.z. minder dan 24 uur van tevoren, wordt rechtstreeks bij de cliënt gedeclareerd. Onafhankelijk van de reden van afzegging wordt bij een cliënt € 75 voor een gewoon consult en € 125 voor een onderzoeksconsult in rekening gebracht.

Klachtenregeling

 1. Wanneer u van mening bent dat wij in het kader van de behandeling van u of uw kind onjuist hebben gehandeld, hopen wij dat altijd van uzelf te horen. Wij zullen uw klacht serieus nemen en de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de praktijk zal met u naar een oplossing zoeken.
 2. Mocht u niet tevreden zijn met deze oplossing, dan kunt u een klacht indienen:
  1. Voor de afdeling Kind en Jeugd wordt, conform de Jeugdwet, de klacht behandeld door een commissie bestaande uit 3 leden, waarvan de voorzitter niet werkzaam is binnen PPP. De twee overige leden zijn psychologen die in ieder geval niet bij de klacht betrokken zijn. De volledige procedure, waarin ook alle waarborgen beschreven staan, is toegelicht in onze klachtenprocedure.
  2. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij het onafhankelijke Klachtenloket Zorg (info@klachtenloket-zorg.nl).
 3. Een kopie van de klachtenprocedure kunt u in de praktijk opvragen.

Effect- en tevredenheidsmeting

 1. De praktijk meet de resultaten van de behandeling door vooraf en aan het einde het effect van de behandeling te meten.
 2. Daarnaast wordt aan het einde van de behandeling de cliënttevredenheid gemeten door een kort digitaal vragenformulier. De uitkomst van deze Outcome Indicatoren wordt op de website gepubliceerd. Op een schaal van 1 tot 10 was de cliënt tevredenheid in 2023 een 8,8.
 3. Mocht een bepaald onderwerp structureel lager scoren dan zullen wij zeker onderzoeken hoe wij dit aspect kunnen aanpassen.

© Copyright  | Psychologen Praktijk Putten