Skip navigation

Waarvoor naar PPP?

Waarvoor kunt u bij Psychologen Praktijk Putten K&J terecht?

PPP K&J is een praktijk die naast Basis GGZ met name Specialistische GGZ aanbiedt. Bij deze beide vormen van zorg moet er sprake zijn van een psychische- of ontwikkelingsstoornis en wordt er een diagnose vastgesteld. In sommige gevallen is daarvoor psychodiagnostisch onderzoek nodig. Een belangrijk verschil tussen de B-GGZ en S-GGZ is de duur van de behandeling. Bij de BGGZ is het aantal consulten beperkt. Specialistische GGZ biedt hulp bij zwaardere en complexe psychische problemen en is veelal langduriger van aard. De praktijk biedt zowel aan kinderen als jeugdigen tot 18 jaar onderzoek en behandeling aan. De behandeling vindt vooral individueel, maar soms ook in groepen plaats. Voorts is er de mogelijkheid van ouderbegeleiding, zowel individueel als in groepen.

Het jonge kind (0 – 4 jaar):

Binnen PPP K&J bieden we zorg vanuit de Infant Mental Health (IMH) visie. De eerste 1001 dagen zijn doorslaggevend voor de ontwikkeling van een kind. In deze periode ontwikkelt een kind een gezonde basis voor de rest van zijn/haar leven, maar er kunnen ook dingen misgaan met soms langdurige en ingrijpende gevolgen. Vanuit de IMH visie is de insteek de ontwikkeling via de ouder-kindrelatie, zo goed als mogelijk, te stimuleren. De ontwikkeling van een jong kind is namelijk complex, verloopt snel en tegelijkertijd zijn er nog veel ontwikkelingskansen. We weten dat ouders en/of verzorgers van grote invloed zijn op de ontwikkeling van hun kind. De poli ziet kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar (in sommige gevallen tot 6 jaar) met hun ouders/verzorgers en is op dit moment gevestigd op locatie in Zeewolde. 

Voor meer informatie en/of de mogelijkheid om uw kind aan te melden, kunt u mailen naar imh@psychpraktijk.nl.

Mogelijke aanmeldredenen:

Het kind dat:

 • overmatig huilt;
 • slaap- en/of eetproblemen heeft;
 • opvallend druk gedrag vertoont;
 • angstig en/of teruggetrokken gedrag vertoont;
 • driftbuien en/of dwingend gedrag vertoont;
 • een andere/afwijkende ontwikkeling doorloopt;
 • zindelijkheidsproblemen heeft;
 • moeilijk contact maakt.

Ouder(s)/verzorger(s):

 • die problemen ervaren in de relatie met hun kind;
 • die onzekerheid, stress, angst of depressieve klachten ervaren;
 • bij wie de bevalling, de ontwikkeling van het kind of het ouderschap niet verloopt/is verlopen zoals gehoopt of verwacht.

 

Kinderen (4 – 16 jaar):

Mogelijke redenen voor aanmelding bij de PPP K&J zijn gedrags- en/of opvoedingsproblemen, somberheid, angsten, fobieën, verwerkingsproblemen, slaap- of eetproblemen, moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenoten, problemen op school, concentratieproblemen, hyperactiviteit en aandachtstoornissen (AD(H)D), ontwikkelingsstoornissen (Autisme spectrum), ontwikkelingsachterstand dan wel hoogbegaafdheid.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de aard van de problemen worden ouders betrokken bij de behandeling. Vaak zijn problemen bij kinderen en jeugdigen verweven met gezinsdynamiek.

Adolescenten (16 – 18 jaar):

Naast bovengenoemde redenen voor aanmelding staat een jeugdige voor een aantal uitdagingen:

 • het ontwikkelen van autonomie/identiteit
 • het loskomen van het gezin van oorsprong (separatie-individuatieproces)
 • het opbouwen van belangrijke (intieme) relaties
 • overgangen op het gebied van studie en werk
 • het contact met leeftijdsgenoten
 • toename van verantwoordelijkheden en zelfstandigheid

Ook op deze gebieden kunnen problemen ontstaan en biedt PPP K&J diagnostiek en behandeling

Exclusiecriteria:

Er zijn ook problemen waarvoor u niet bij onze praktijk terecht kunt, omdat deze een meer intensieve en specialistische behandeling vergen, zoals ernstige verslavingen, eetstoornissen, psychoses en ernstige suïcidaliteit.

© Copyright  | Psychologen Praktijk Putten